МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 1)

Official project newsletter (January 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 2)

Official project newsletter (April 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (May special edition)

Special project newsletter (May 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 3)

Official project newsletter (July 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (August special edition)

Special project newsletter (August 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 4)

Official project newsletter (December 2020)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.