МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

Logopit_1576356145501.png

Educational material for 1st EmpoweRARE training

Training material for the 1st EmpoweRARE training on 26.04.2020 (Available in Bulgarian language only)

Logopit_1576356145501.png

1st EmpoweRARE training seminar on-line video

On-line video of the 1st project training seminar (Bulgarian language)

Logopit_1576356145501.png

1st training seminar Questionnaire with correct answers and Case Study

Sample of the questionnaire provided to participants in the 1st EmpoweRARE training seminar with the correct answers to the test questions and Training Case Study (Available in Bulgarian language only)

Logopit_1576356145501.png

Report on the 1st training seminar of the project

Report analyzing the data and feedback collected by the participants of the 1st training seminar of the EmpoweRARE project

Logopit_1576356145501.png

2nd training presentations: Mrs. Elka Todorova

2nd lecture by Mrs. Elka Todorova

Logopit_1576356145501.png

Invitation to 2nd training and program

Invitation to participants of 2nd project training with the program

Logopit_1576356145501.png

Educational material for 2nd EmpoweRARE training

Educational material for 2nd EmpowerRARE project training

Logopit_1576356145501.png

2nd training presentations: JAMBA presentation

JAMBA project training presentation

Logopit_1576356145501.png

2nd training presentations: Mrs. Lila Angelova

Mrs. Lila Angelova's lecture

Logopit_1576356145501.png

2nd training presentations: Mrs. Elka Todorova

1st lecture by Mrs. Elka Todorova

Logopit_1576356145501.png

Educational material for 3rd EmpoweRARE training

Educational material for 3rd EmpowerRARE project training

Logopit_1576356145501.png

Video recording of 2nd training

On-line accessible recording of complete 2nd training

Logopit_1576356145501.png

Invitation and program to 3rd training seminar

Invitation to participants of 3rd training seminar and its program

Logopit_1576356145501.png

Report with results of 2nd training questionnaire

Analytical report of answers given by participants in 2nd training

Logopit_1576356145501.png

Video recording of 3rd training

Recording of complete 3rd training

Logopit_1576356145501.png

Report and analysis of the questionnaire of the 3rd training seminar of the project

Report analyzing the data and feedback collected by the participants of the 3rd training seminar of the EmpoweRARE project (Available only in Bulgarian language)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.