МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 1)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Януари 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 2)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Април 2020)

Logopit_1576356145501.png

Извънреден проектен бюлетин (Май 2020)

Извънреден проектен бюлетин по проект EmpoweRARE (Май 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 3)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Юли 2020)

Logopit_1576356145501.png

Извънреден проектен бюлетин (Август 2020)

Извънреден проектен бюлетин по проект EmpoweRARE (Август 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 4)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Декември 2020)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.