МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

Logopit_1576356145501.png

Обучителни материали за първи обучителен семинар

Обучителни материали за първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на първи обучителен семинар

Онлайн видеозапис на първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Въпросник на първи обучителен семинар с верни отговори и Казус от обучението

Копие на въпросника предоставен на участниците на 1ви обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ с верните отговори на тестовите въпроси и Казус от обучението

Logopit_1576356145501.png

Доклад от първи обучителен семинар

Доклад анализиращ данните и обратните връзки получени от участниците на 1вия обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Обучителни материали за второ обучение

Обучителни материали за второ обучение по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Покана за второ обучение и програма

Покана за участие във второто обучение по проект EmpoweRARE и програма на събитието

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: Трудови Права

Презентация на тема „Трудови права на хората с увреждания в
България и подкрепа на работодателите за наемане на
хора с увреждания” - Лектор: Елка Тодорова

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на втори обучителен семинар

Онлайн видеозапис на втори обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: JAMBA

Презентация от JAMBA

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: Добри Практики

Презентация на тема „Възможности за работа на хората с увреждания“ - Лектор: Лила Ангелова

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: Добри Практики

Презентация на тема „Трудови права на хората с увреждания в България“ ДОБРИ ПРАКТИКИ - Лектор: Елка Тодорова

Logopit_1576356145501.png

Доклад от втори обучителен семинар

Доклад анализиращ данните от анкетите на участниците във втория обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Покана за трето обучение и програма

Покана за участие в третото обучение по проект EmpoweRARE и програма на събитието

Logopit_1576356145501.png

Обучителни материали за трето обучение

Обучителни материали за третото обучение по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на трети обучителен семинар

Онлайн видеозапис на трети обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

ДОКЛАД и АНАЛИЗ на анкета от ТРЕТИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ EmpoweRARE

Доклад анализиращ данните от анкетите на участниците в третия обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.