СЪБИТИЯ

Събития по проект EmpoweRARE

Изпълнени и престоящи събития предвидени по проекта 

Откриваща пресконференция по проект EmpoweRARE

Дата на събитието: 23.12.2019 11:00

Място:  Национален пресклуб БТА

Първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“

Дата на събитието: 26.04.2020

Час: 10:00

Място: Онлайн обучение (ZOOM)

Онлайн обучение "Права на хората с увреждания в България" - втора част

Дата на събитието: 08.08.2020

Час: 10:00

Място: Онлайн обучение (ZOOM)

Онлайн обучение "Права на хората с увреждания " -трета част

Дата на събитието: 20.12.2020

Час: 10:00 (UTC + 02:00)

Място: Онлайн обучение (ZOOM)

Двустранен онлайн семинар в Международния ден на редките болести 28 февруари 2021

Дата на събитието: 27-28.02.2021

Час: 14:00 (UTC + 02:00)

Място: Онлайн обучение (NIT Event)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.