МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ

Покритие на проект EmpoweRARE в медийте

Статия в news.bg

Статия в Medical Time

Статия в ZDRAVE.NET

Статия в БНР

Статия в DARIK NEWS

Статия в Здравен Навигатор

Статия в НАХРБ

Втора статия в Medical Time

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.